FAQ’s omgevingsrecht – deel 4
januari 19, 2021

FAQ’s omgevingsrecht – deel 4

deel 4 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

16.  Een woning wordt verbouwd van 1000 m³ tot 2000 m³ zonder de nodige vergunningen. Het bouwmisdrijf is verjaard en de woning wordt verkocht ingevolge de verjaring. De koper dient de woning te verzekeren voor een oppervlakte van 2000 m³. Ingevolge brand is er totaalvernieling. Niettegenstaande verzekering voor een woning met 2000 m³ kan hij die terug volledig oprichten, gezien hij een premie uitbetaald krijgt voor een woning van 2000 m³?

Betreft het een zonevreemde woning dan is het antwoord al sowieso neen, de brandverzekering zal wel moeten uitbetalen voor verlies van 2000 m³, daar het ook voor deze oppervlakte verzekerd is, maar heropbouw zal in dit geval slechts mogelijk zijn tot het oorspronkelijk vergund volume van 1000 m³. In de veronderstelling dat hetoorspronkelijk voor dat volume vergund was, zoniet kan wel een uitbreiding gevraagd worden tot 1000 m³ voor zover niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied.

Gaat het om een niet-zonevreemde woning, dan zal de aanvraag tot omgevingsvergunning moeten beoordeeldworden op basis van de huidige wetgeving en conform de goede ruimtelijke ordening.

17. “Hoeve (woning) met schuur in agrarisch gebied, bouwvergunning verkregen in 1972 (niet uitgevoerd volgens plan). Hebben van de schuur een woning gemaakt en van vroeger woonhuis een woning behouden. Op vandaag twee kadastrale percelen (2 huisnummers), altijd verhuurd geweest. Probleem: Hoe moeten we dit op vandaag interpreteren? Gemeente zegt: kijken naar situatie van voor 1972?

Je zit hier in principe met twee onderscheiden problemen:

  • een bouwovertreding wegens niet uitvoeren volgens plan
  • uitvoeren van een bestemmingswijziging van landbouw naar wonen

De bouwovertreding zelf zal op vandaag reeds verjaard zijn, doch dit kan wel een rol spelen bij het beoordelen van eenaanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Wat de bestemmingswijziging betreft dient erop gewezen te worden dat bestemmingswijzigingen pas vergunningsplichtig zijn sinds 9 september 1984. Is de bestemmingswijziging dus daarvoor gebeurd dan dient de gemeente deze te erkennen en kan zij dit niet gaan aanwenden om te gaan zeggen dat de gebouwen niet als hoofdzakelijk vergund kunnen beschouwd worden.

 

18. Een aannemer koopt een boerderij met stallingen. Hij gaat er wonen. Hij woont dus zonevreemd. Mag hij een bijgebouw (vb een oude varkenstal) gebruiken om er in te werken (bv bekistingen maken, betonnen balken gieten,…) maw mag hij de bijgebouwen gebruiken voor zijn ambacht.”

Hier is het antwoord nee, dit komt niet voor op de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen. Hij kan het wel gebruik voor:

1) louter opslag indien:

  • Het gebouw of gebouwencomplex deel uitmaakt van een gebouwengroep
  • Gelegen is aan een bestaande, voldoende uitgeruste weg
  • Het nieuwe gebruik is mogelijk zonder ingrijpende werken.

2) paardenhouderij, manège, dierenasiel, dierenpension, dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, tuinaanlegbedrijf, dierentherapie, opleiding- of therapiecentrum met verblijf mits:

  • Gelegen aan een bestaande, voldoende uitgeruste weg
  • Het nieuwe gebruik is mogelijk zonder ingrijpende werken.

Rechtsgebieden

Onze experts binnen dit rechtsgebied

Nadia Decock

Nadia Decock

Meer info

Gerelateerde nieuwsberichten

FAQ’s omgevingsrecht – deel 1

FAQ’s omgevingsrecht – deel 1

deel 1 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer
FAQ’s omgevingsrecht – deel 2

FAQ’s omgevingsrecht – deel 2

deel 2 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer
FAQ’s omgevingsrecht – deel 3

FAQ’s omgevingsrecht – deel 3

deel 3 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer