FAQ’s omgevingsrecht – deel 3
januari 19, 2021

FAQ’s omgevingsrecht – deel 3

deel 3 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

11.  Misschien kunt u iets vertellen over de omgevingsvergunning handel – KMO – Industrie ?

Heel de wetgeving hierrond in detail gaan bespreken is hier onmogelijk, maar hieronder wel een kort overzicht vanwaar men wat terug kan vinden.

a)  inzake de vroegere milieuvergunning

Om een bedrijf op te starten dient nagegaan te worden of er een omgevingsvergunning dient aangevraagd te worden voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit, of dat van een dergelijke ondernemingeen melding dient gemaakt te worden.

In Vlaanderen deelt men hinderlijke inrichtingen en activiteiten onder in 3 klassen.

Klasse 1 omvat de meest hinderlijke inrichtingen en activiteiten (bijv. wasserijen, benzinestations,afvalverbrandingsinstallaties, …), klasse 2 de minder hinderlijke (garages met meer dan 1 schouwput of brug, feestzalen en lokalen met dansgelegenheid van meer dan 100m³, houden van meer dan 10 volwassen honden,bakkerijen en schrijnwerkerijen met meer dan 10 kW geïnstalleerd vermogen aan machines) en klasse 3 de minsthinderlijke activiteit (autoherstelplaatsen met gebruik van 1 of geen schouwbrug, een slagerij, propaangastanks tot 3000 liter, stookolietanks bij woning vanaf 5.000 liter, …).

Voor een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste en tweede klasse is steeds een omgevingsvergunningvereist, voor een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse dient er enkel een melding te gebeuren.

Deze vergunningen en meldingen vormen een grote bron van informatie voor OVAM in het kader van hetopstellen van een bodemdecreetattest (zie verder).

De instrumenten om een vergunningsaanvraag of melding van een ingedeelde inrichting of activiteit te gaan beoordelen zijn voornamelijk terug te vinden in het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake het Milieubeleid (DABM) en VLAREM II en III.

 

b)  Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

De procedure hieromtrent is opgenomen in het Omgevingsvergunningendecreet. Het toepassingsgebied en de beoordelingscriteria in het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016.

Dergelijke vergunning is noodzakelijk van zodra je een permanente handelszaak wenst te openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte.

Er geldt geen vergunningsplicht voor tijdelijke handelszaken die een bestaand vergund gebouw in gebruik nemenvoor minder dan 90 dagen per jaar, indien deze niet in overeenstemming is met de stedenbouwkundigevoorschriften, of voor minder dan 180 dagen per jaar, indien deze wel in overeenstemming is met destedenbouwkundige voorschriften.

Kleinhandel wordt onderverdeeld in volgende categorieën:

  • Voeding
  • Goederen voor persoonsuitrusting
  • Planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
  • Andere producten

12.  Uit de praktijk: een eigenaar van onroerend goed (particulier) dient bij de gemeente een aanvraag in tot stedenbouwkundige handeling. Het betreft een aanvraag tot regularisatie van tuinaanleg met verhardingen. De aanvraag werd reeds tweemaal door het college geweigerd op basis van bezwaarschriften van de buren n.a.v. vastgestelde inbreuken. Ook de provincie kwam ‘in het spel’. Die volgde het oordeel van de gemeente want inbreuken werden vastgesteld. De eigenaar in kwestie dient nu een derde aanvraag tot regularisatie in bij de gemeente. Mijn vraag hierbij: hoeveel keer kan men een regularisatie aangaande hetzelfde dossier aanvragen bij de gemeente?

 

Het antwoord is zoveel als men wilt, maar of het nuttig is om telkens dezelfde aanvraag in te dienen is nog maar de vraag.

Indien men denkt dat onterecht geweigerd wordt door de gemeente, gaat men het best in beroep bij de Deputatie.In het andere geval probeer je het beste met de gemeente (de gemeentelijke omgevingsambtenaar, de schepen van ruimtelijke ordening en de burgemeester) rond de tafel te gaan zitten om te bespreken wat wel mogelijk is voor hen.

 

13.  Kan er in een bron en valleigebied (volgens gewestplan Oudenaarde) een schuihok geplaatst worden in eenbestaande weide.

Hier is het antwoord nee.

Enkel in agrarisch gebied is het plaatsen van 1 stal voor weidedieren toegelaten zonder effectiefberoepslandbouwbedrijf op voorwaarde dat het niet gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied of gebiedenaangewezen als bouwvrij agrarisch gebied of agrarisch gebied met overdruk natuurverweving.

Schuilhokken zelf zijn in principe vrijgesteld van vergunningsplicht op basis van het Vrijstellingsbesluit (art; 5.1, 3°)op voorwaarde dat ze houten wanden hebben, een maximale hoogte van drie meter hebben en minstens 1 zijde die volledig open is. Daarnaast mogen ze niet gelegen zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering vanparkgebied.

 

14.  Wanneer een vastgesteld bouwmisdrijf verjaard is en niet regulariseerbaar lijkt, kan men dan naar aanleiding van nieuwe en andere vergunningsplichtige werken die men wil uitvoeren in de toekomst, het herstel vorderenvan het onderdeel waar het bouwmisdrijf op rust?”

Ja, en dat zal in de toekomst ook meestal zo zijn. Toch zeker als het voorwerp van de aanvraag niet hoofdzakelijkvergund is, dus voor minstens 90%.

In de praktijk ben ik wel al tegengekomen dat men om dit te omzeilen een stuk uit de aanvraag weglaat om zo tochte komen tot een hoofdzakelijk vergunde constructie en men daar dan toch een omgevingsvergunning voor aflevert.

 

15.  In hoeverre zijn kadastrale plannen correct?

Net zolang totdat ze niet door andere stukken worden tegengesproken. Kadastrale plannen kunnen een begin vanbewijs vormen, maar zijn geen sluitend bewijs. In feite zijn het enkel de eigendomsaktes die zekerheid kunnenbieden of (lucht)foto’s, facturen met datum uitvoering werken, …

Rechtsgebieden

Onze experts binnen dit rechtsgebied

Nadia Decock

Nadia Decock

Meer info

Gerelateerde nieuwsberichten

FAQ’s omgevingsrecht – deel 1

FAQ’s omgevingsrecht – deel 1

deel 1 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer
FAQ’s omgevingsrecht – deel 2

FAQ’s omgevingsrecht – deel 2

deel 2 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer
FAQ’s omgevingsrecht – deel 4

FAQ’s omgevingsrecht – deel 4

deel 4 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer