Contracten
september 14, 2022

Contracten

Contracten en (stijgende) grondstofprijzen, gas- en elektriciteitsprijzen : een huwelijk zonder mogelijkheid tot echtscheiding ?!

Het valt overal te lezen. Steeds meer bedrijven en zelfstandigen komen in de problemen omdat ze hun gas- en elektriciteitsfacturen niet meer kunnen betalen en/of overeenkomsten hebben getekend waarbij in eenheidsprijzen voor grondstoffen voorzien werden die op vandaag niet langer correct te zijn.

O.a. de oorlog in Oekraïne zorgt voor almaar stijgende prijzen, zowel voor wat levering gas en elektriciteit als voor wat aankoop grondstoffen betreft.

De meeste bedrijven en zelfstandigen zijn er zich van bewust dat de destijds getekende overeenkomst tot wet strekken en dat deze te goeder trouw moeten uitgevoerd worden. Ondernemingen worden evenwel geconfronteerd met de onmogelijkheid om deze contracten uit te voeren op het gevaar af zelf het faillissement te moeten aanvragen, of met contractpartners die nog liever de contractueel voorziene schadevergoedingen wegens laattijdige uitvoering betalen dan de door hen uit te voeren werken voort te zetten.

Bestaat er dan geen mogelijkheid om uit dergelijke impasses te geraken ?

Jawel. Rechtspraak van het Hof van Cassatie had reeds de verandering van omstandigheden om contracten te heronderhandelen als principe aanvaard. De Wetgever heeft het Hof hierin nu gevolgd.

In het Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt voorzien in de mogelijkheid om bij verandering van omstandigheden aan uw contractpartner te vragen om het contract opnieuw te onderhandelen en deze aan te passen of te beëindigen.

Hiertoe dient wel aan enkele voorwaarden voldaan te zijn :
– De uitvoering van het contract dient buitensporig bezwarend te zijn geworden, in die mate dat de uitvoering van het contract
redelijkerwijze niet langer kan worden geëist ;
– De verandering dient onvoorzienbaar bij de contractsluiting te zijn geweest ;
– De verandering is ontoerekenbaar aan de schuldenaar (zijnde de vragen partij om het contract aan te passen of te beëindigen) ;
– De schuldenaar dit risico niet voor zijn rekening heeft genomen ;
– De wet noch het contract die mogelijkheid uitsluiten.

Tijdens de onderhandelingen dienen de partijen wel hun verbintenissen te blijven nakomen.

Mislukken de onderhandelingen kan naar de rechtbank gestapt worden, waarbij de rechter ofwel het contract kan aanpassen ofwel het contract geheel of gedeeltelijk kan beëindigen. De rechter kan deze zelfs retroactief beëindigen, doch maximum tot datum van de verandering van omstandigheden.

Deze wijzigende wetgeving treedt in werking vanaf 1 januari 2023.

U ziet : in de huidige economische omstandigheden zijn er wel degelijk mogelijkheden om afspraken die destijds gemaakt werden te herbekijken en te heronderhandelen. Afhankelijk van de bereidwilligheid van Uw contractpartner kunnen deze afspraken op minnelijke wijze gewijzigd worden, dan wel via de rechtbank.

Indien U hieromtrent verdere vragen hebt en/of zich in een situatie bevindt waarbij U bepaalde contracten wenst te heronderhandelen, kan u steeds met ons kantoor contact opnemen op het tel.nr. 050/64.12.00. of via e-mail info@bcdadvocaten.be.