FAQ’s omgevingsrecht – deel 1
januari 19, 2021

FAQ’s omgevingsrecht – deel 1

deel 1 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

1. Als bomen worden gekapt in het verleden. Er ontstaat dus een overtreding. Nadien wordt de woningverkocht en de overtreding wordt vastgesteld. Wat zijn de gevolgen? 

We gaan er hier dus vanuit dat het om bomen gaat waarvoor een kapvergunning diende aangevraagd te worden.

Als vastgesteld wordt dat deze gekapt werden zonder de vereiste vergunning dan zal inderdaad daarvan een PV van vaststelling kunnen opgemaakt worden. Het is dan eerst en vooral van belang om te gaan nakijken wat de overheidkan bewijzen en of dit eventueel geregulariseerd kan worden.

Kan dit niet geregulariseerd worden dan moet nagegaan worden of het misdrijf niet reeds verjaard is. Is hetverjaard dan kan men niets meer gaan eisen.

Is de inbreuk niet verjaard, dan kan de vaststellende overheid ervoor kiezen om de vaststelling van dit misdrijf tegaan doorsturen naar het parket en/of om een herstelvordering te gaan opstellen.

In het kader van het vernieuwde handhavingsrecht, waarbij dus vooral ingezet wordt op preventie i.p.v. op strafrechtelijke handhaving zou het kunnen zijn dat men aanmaant om bijvoorbeeld nieuwe bomen te planten. Het kan ook zijn dat men een minnelijke schikking aangaat omtrent de op te leggen herstelmaatregel (betalen van een meerwaardesom, herstel in oorspronkelijke staat (aanplanten nieuwe bomen) of aanpassingswerken (planten van nieuwe bomen op een andere plaats ter compensatie). Let wel de minnelijke schikking omtrent deze herstelmaatregel laat de mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging niet uitdoven. Zij heeftenkel betrekking op de herstelmaatregel.

De koper zal als instandhouder van dit misdrijf niet vervolgd kunnen worden als hij kan bewijzen dat de verkoper deze bomen gekapt heeft. Het instandhouden van bouwovertredingen is immers niet meer strafbaar, tenzijgelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied. In dat geval zou de koper wel nog een exclusieve administratiefrechtelijke boete kunnen krijgen.

Indien de verkoper het kapen van de bomen verzwegen heeft bij de verkoop dan zal hij wel door de koper kunnen aangesproken worden voor alle schade die deze laatste geleden heeft ingevolge dit verborgen gebrek of op basis van een precontractuele fout. De verkoper kan ook blootgesteld worden aan strafrechtelijke vervolging voor hetkappen van de bomen zonder vergunning.

In de praktijk zal het er veelal van afhangen wanneer men deze overtreding vaststelt en in welk gebied om te weten welke gevolgen er door de overheid aan gegeven zullen worden. Het is altijd belangrijk om op zo’n ogenblik zo snel mogelijk in dialoog te gaan met de gemeente om na te gaan of er minnelijk uitgeraakt kan worden.

 

2. Is de wederopbouw van een zonevreemde woning (bij brand bvb) in kwetsbaar bosgebied waarvoor door degemeente een specifiek RUP werd opgemaakt mogelijk?

In principe kunnen in het geval van overmacht (brand mag dus niet te wijten aan fout of opzet van de eigenaar)enkel herstelwerken vergund worden in afwijking van de bestemmingsvoorschriften en mits te voldoen aanvolgende voorwaarden:

  • Daadwerkelijke bewoning  van   de   woning   het   jaar   voorafgaand   de   vernieling   of beschadiging;
  • Aanvraag daartoe binnen de 3 jaar na uitkering door verzekering of binnen de 5 jaar na de vernieling of beschadiging indien men niet verzekerd was of geen dekking verleend wordt:
  • Het bouwvolume van de herstelde woning blijft beperkt tot:
  • Het vergunde of vergund volume met een van 1.000 m³, indien de woning gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebieden en agrarische gebieden met ecologische belang ofecologische waarde;
  • 000 m³, indien de woning gelegen is in een ruimtelijk niet kwetsbaar gebied, in een parkgebied of in eenagrarische gebied met ecologische belang of ecologische waarde
  • Het aantal woongelegenheden tot het voor de vernietiging bestaande aantal, tenzij een zorgwoning gecreëerdwordt.

Dus in principe is in ruimtelijk kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebieden en agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische waarde enkel herstel van de woning mogelijk, dat wil zeggen enkel in het geval dewoning niet volledig vernield is geworden.

Gaat de gemeente echter in een RUP gaan voorzien zodat een heropbouw toch mogelijk is dan zal zij dit concreetmoeten gaan verantwoorden en eventueel voor dit perceel een bestemmingswijziging gaan voorzien. Dergelijk RUP dient dan wel in overeenstemming te zijn met de beleidsplannen van de hogere overheid (bijv. het RuimtelijkStructuurplan Vlaanderen of ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen van de Provincie).

 

3.  Extra woongelegenheden mogen niet in zonevreemde ligging. Ook geen zogenaamde kangoeroewoning?

Voor zorgwoningen (bekendste vorm van kangoeroewonen op vandaag) wordt steeds een uitzondering gemaakt.Dit net om te gaan stimuleren dat kinderen meer zelf voor hun hulpbehoevende ouders zouden gaan zorgen. Voor de creatie van een zorgwoning is ook geen vergunning nodig, indien deze niet gepaard gaat met een uitbreiding van de woning. Let wel, er geldt wel een meldingsplicht. Ook de beëindiging van de functie als zorgwoning is meldingsplichtig.

Een andere vorm van kangoeroewoning, dan zorgwoning zal normaal gezien niet toegelaten worden.

 

4. Is de procedure ‘vergund geacht’ onderworpen aan een openbaar onderzoek en wat zijn deberoepsmogelijkheden?

 Er kan inderdaad een aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen om een gebouw als vergund geacht op te nemen in het vergunningenregister om zekerheid te hebben naar de toekomst toe, maar meestal gebeurt dit in het kader van de beoordeling van een vergunningsaanvraag.

Dergelijk onderzoek wordt niet onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Tegen een beslissing tot opname of tot weigering tot opname van een constructie als vergund geacht is beroepmogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

5. Is er een omgevingsvergunning nodig wanneer een drankgelegenheid het terras uitbreidt naar de zijtuin ofachteruin, wanneer deze handeling niet gepaard gaat met verhardingen of andere werken, er worden enkel tafelen stoelen geplaatst

Als er enkel tafel en stoelen worden geplaatst op privéterrein in principe niet, maar vraag toch altijd nog eens na bij de gemeente. Dikwijls kan de gemeente dit zelf vergunnings- of meldingsplichting maken of kan er iets over vermeld staan in een politiereglement ten einde controle te kunnen houden op de overlast die een dergelijk terrasmet zich kan meebrengen voor de omgeving.

Rechtsgebieden

Onze experts binnen dit rechtsgebied

Nadia Decock

Nadia Decock

Meer info

Gerelateerde nieuwsberichten

FAQ’s omgevingsrecht – deel 2

FAQ’s omgevingsrecht – deel 2

deel 2 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer
FAQ’s omgevingsrecht – deel 3

FAQ’s omgevingsrecht – deel 3

deel 3 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer
FAQ’s omgevingsrecht – deel 4

FAQ’s omgevingsrecht – deel 4

deel 4 - Q&A over omgevingsrecht - lesopdracht Vives op 17/12/20 door Nadia Decock.

Lees meer